Åpenhetsloven

Hos Elma Instruments, som en del av Indutrade-konsernet, arbeider vi aktivt for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og fremme gode arbeidsforhold. Denne ambisjonen gjenspeiler i vår egen virksomhet så vel som i våre samarbeid innenfor leverandørkjeden.

Åpenhetsloven (intro)

Denne erklæringen synliggjør hvordan Elma Instruments opptrer i tråd med den norske åpenhetsloven (Åpenhetsloven), ved å innpasse menneskerettigheter og sunne arbeidsforhold som en grunnleggende del av vårt arbeid.

Vi erkjenner at våre ansatte er vår mest verdifulle ressurs. Siden Elma Instruments ble grunnlagt har vi drevet vår virksomhet på etiske prinsipper og oppfordret både våre ansatte og våre leverandører til å handle etter de samme etiske retningslinjene.

Denne grunnleggende troen gjenspeiler ikke bare i Elma Instruments, men hele Indutrade-konsernet, og vi deler et felles engasjement for å fremme menneskerettigheter og gode arbeidsforhold.

Fra 1. juli 2022 ble den norske Åpenhetsloven, iverksatt. Formålet med loven er å styrke respekten for grunnleggende menneskerettigheter og gode arbeidsforhold i næringslivspartnerskap og leverandørkjeder. En sentral del av loven er å gi allmennheten tilgang til informasjon om disse forholdene samt hvordan virksomheter opptrer for å imøtekomme dem. Sammen med andre initiativ har denne loven som mål å støtte Norges arbeid med å oppfylle FNs bærekrafts mål, særlig Mål 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst (SDG8) og Mål 12 om ansvarlig forbruk og produksjon (SDG12). Kjernen i loven innebærer plikt til å gjennomføre og rapportere om nøyaktige vurderinger. Selskapsgjennomgang etter loven innebærer at virksomheter systematisk kartlegger mulige negative konsekvenser for menneskerettigheter og gode arbeidsforhold i forhold til produksjon og leverandørkjeder, iverksetter forbedringstiltak, overvåker fremdrift og rapporterer om resultater.

Selskapsgjennomgang vurderinger

Elma Instruments har implementert en policy for menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter. Denne policyen er basert på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og spesifiserer hovedprinsippene for hvordan vi håndterer menneskerettigheter og arbeidsforhold i vår daglige drift. Policyen beskriver vår forpliktelse til å gjennomføre grundige vurderinger og iverksette tiltak for forbedring, både internt og innenfor vår leverandørkjede.

Elma Instruments deler Indutrade-gruppens klare forventninger til våre leverandørers arbeid med nøye vurderinger av menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljøpåvirkning og forebygging av korrupsjon. Denne informasjonen er også inkludert i vår bærekrafts rapport og Indutrades etiske retningslinjer for leverandører og partnere, som du kan lese her
Elma Instruments samarbeider med et betydelig antall direkte leverandører og underleverandører. Vi krever at alle direkte leverandører signerer Indutrades etiske retningslinjer.

Gjennom denne forpliktelsen forplikter våre leverandører seg til å følge internasjonalt anerkjente standarder for menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og forebygging av korrupsjon i deres produksjon.

Elma Instruments foretar nøye vurderinger av alle nye leverandører før kontrakter inngås. Vårt selskap bruker en risikobasert tilnærming til menneskerettighetsledelse i vår leverandørkjede, med ekstra fokus på de områdene hvor risikoen for menneskerettighetsbrudd er mest tydelig.

Rapport om Selskapsgjennomgang vurderinger av menneskelige rettigheter

Indutrade-konsernets års- og bærekrafts rapport inneholder en redegjørelse for vår tilnærming til nøye vurderinger, identifiserte risikoer knyttet til menneskerettigheter, tiltak i løpet av det siste året og planer for fremtiden.

Denne rapporten inneholder relevant informasjon i henhold til åpenhetsloven §5:

  • Informasjon om organisering og virkeområde
  • Informasjon om forretningssegmenter
  • Bærekraftstrategi og styring
  • Policy for menneskerettigheter, rutiner og rapporteringskanaler
  • Identifisering av negative konsekvenser og risikoer, samt tiltak

Alle disse områdene er behandlet i Indutrade-konsernets bærekrafts rapport og på Indutrade-konsernets hjemmeside https://www.indutrade.se/hallbarhet/. 

Elma Instruments publiserer rapporten etter nøye vurderinger av kravene i den norske åpenhetsloven gjennom Indutrade-konsernets bærekrafts rapport og på vår egen nettside.

For mer informasjon om hvordan Elma Instruments sikrer grunnleggende menneskerettigheter og gode arbeidsforhold, vennligst send en e-post til info@elma.dk. Merk e-posten med Transparceny Act/Openness Act i emnefeltet.